Hej igen!!
03.11.2000

Tack alla ni som har svarat på enkäten! Sälvklart skulle det ha varit ännu roligare om ännu flera hade hört av sig. Jag redovisade resultatet per den 19 oktober vid höstens styrelsemöte. Så här ser det ut. Svarsfrekvensen var 12,3 % varav Sverige toppade med 21,12 % därefter kom Danmark med 8,7 % och Norge 7,23 %. De utomnordiska länderna fick Newsletter och enkät senare så därför kommer också svaren senare. Därför var det ett fåtal av dem som svarat per den 19 oktober. Svaren fortsätter att komma in så att varje kväll när jag kommer hem har jag 4-5 brev väntande. Jag fortsätter att uppdatera sammanställningen. Det samlade intrycket från svaren är positivt och visar att WFCs sätt att arbeta också bör gälla fortsättningsvis. Helt klart är att det är de stora verken som är de mest omtyckta på WFCs repertoar. Antalet övningsdagar anses, med några få undantag, vara tillräckliga (8 varav 6 är obligatoriska alternativt 6 varav 4 obligatoriska för att få vara med på själva konserten). Informationen är bra tycker något flera än de som tycker att den är mindre bra och några tycker att den är mycket bra. En allmän kommentar är dock att informationen ges alltför sällan och kommer väl sent ibland. Man påpekar också att det inte är alla som har Internet. Verona, Australien och Kina har fått flest röster som bästa konsert och resmål och den övervägande delen tycker att resmål näraliggande och geografiskt långt borta är lika intressanta. Flertalet tycker också att det är bra så som konsertresorna varit arrangerade hittills. Den sociala samvaron i anslutning till konserter och övningar anses av huvuddelen ha stor betydelse och någon form av gemensamt samkväm vid konsert bör ordnas med lämplig sammansättning av utrymme för egen sång och viss möjlighet till dans. Nästan alla anser att konsert bör anordnas 1-2 gånger per år eftersom ekonomi och tid inte tillåter mera, särskilt som de flesta har engagemang i kör på hemmaplan också.

Flera förslag på konsertställen och även på ny repertoar har kommit in med tonvikt på requier och mässor. Styrelsen har tacksamt tagit till sig era synpunkter och kommer så långt som möjligt att beakta dem i planering och arbete.

Från styrelsemötet i övrigt kan jag rapportera att det är trögt att få klarhet i planerade konserter. Klart är dock att Dalhalla blir först sommaren 2002. Vi väntar på besked från Danmark och underhandlingar pågår med Portugal. Klart är dock att en Verdikonsert skall ges i November 2001 i Oslo. Tyvärr ser det alltså mörkt ut för våren 2001. Jan jobbar dock på ett par alternativ. De övningar som startar nu avser alltså Verdis Requiem. Anledningen till att vi inte tidigare fått veta vad som skall övas in är just att konserterna inte blivit avtalade inom den tid som utlovats. Det är också därför som övningsdagarna ändrats för i höst. Ambitionen är naturligtvis att i god tid meddela både övningsdagar och repertoar men vi är helt beroende av vad konsertställena vill ha för typ av konsert och att de ger slutligt besked inom överenskommen tid. WFC beklagar självklart dessa förseningar.

Vid mötet diskuterade vi möjligheten att modernisera närvarorapporteringen och räknar med att vi skall kunna starta på försök vid övningarna till våren i Stockholm och Lier. Den nya hemsidan är nu i bruk med möjlighet till diverse information. Det är också möjligt för medlemmarna själva att se vad som är infört i den personliga filen. Fortfarande fordras vissa åtgärder för att alla delar skall fungera tillfredsställande. Kim Jensen fick i uppdrag att åtgärda detta inom två veckor. Hildegunn och Trine har fått innføring i programmet och skall få ytterligare trimning så att de kan sköta uppdateringar etc. direkt från kontoret och alltså inte vara beroende av någon utomstående konsult. Tanken är att uppdatering av hemsidan skall ske en gång i veckan.

Vi diskuterade också kostnaderna vid repetitioner. det är ju så att lokal,
pianist och dirigent kostar oavsett om det är nya sångare som tar "kursen"
eller det enbart eller till större del är "gamla" sångare som deltar i
repetitionen för att vara med på en ny konsert. Styrelsen enades om att
kurskostnaden skall som hittills vara 950 exkl. noter och kasetter. För
senare repetitioner inför ny konsert skall vi ta en avgift på 200 kr. dvs.
25 kr per dag om 8 övningsdagar. Detta är en nyhet i förhållande till
tidigare policy. Den är dock nödvändig för att balansera kostnader och
tillgångar

Slutligen vill jag uppmana er som ännu inte fyllt i enkäten att göra det för att på det sättet ta tillfället i akt att påverka vår verksamhet i en riktning som ni själva vill ha den.

Med vänlig hälsning och vi hörs igen
Keep singing

Ulla-Stina Ryking

PS: Jeg vil minne om at 1. Øvelse i Lier og i Stockholm er 11.11.00.
Er det noen som trenger noter og kassetter til Verdis Requiem, vær snill å send en beskjed til kontoret på E_Mail, fax eller brev, eller ring 33 42 60 60 slik at får en oversikt over hvor mange eks. Vi trenger å ta med.
Hilsen
WFC/Hildegunn

Back to the newspage